Detectiu privat, investigació sector Immobiliari

La relació entre arrendadors i arrendataris és font constant de conflictes, de vegades molt seriosos. R&P DETECTIVES ASOCIADOS SL s’ocupa d’aquests casos i aporta informació precisa quan es produeix una infracció a la Llei d’arrendaments urbans, vigent des de l’1 de gener de 1995.

A RP Detectives investiguem el frau i la infracció a la Llei d’Arrendaments Urbans

La llei, i el contracte de lloguer mateix, determinen els deures i les obligacions dels subjectes implicats en l’arrendament.

  • Subarrendaments: Verificació de l’ús incorrecte d’una finca per part de l’arrendatari que cobra un lloguer a un tercer en concepte d’habitatge, local comercial o garatge.
  • Subrogacions realitzades de manera irregular.
  • Dedicació a altres fins: S’investiga si l’habitatge o el local s’utilitza, sense consentiment del propietari, per a una finalitat diferent de l’especificada al contracte d’arrendament.
  • Duplicitat de domicili: Comprovació de lús indegut duna finca arrendada, quan es posseeix una altra finca de propietat o lloguer.
    Abandó, Cessions i traspassos no consentits.