Proves: Quin valor tenen en un judici

A continuació aclarirem quin valor tenen les proves en un judici i com assegurar-nos que aquestes siguin útils per a aquesta instància (judici).

EN QUIN TIPUS D’INVESTIGACIONS SÓN ÚTILS ELS DETECTIVES PRIVATS?

Recordem que els detectius privats són professionals que han de passar per una formació específica per poder exercir la seva professió. A més, han de seguir un marc legal força estricte per realitzar les investigacions privades. Això implica que aquestes investigacions comptessin amb certs límits en la forma de l’obtenció de proves, a més de delimitar els casos en què poden actuar. Un investigador privat habilitat serà útil per abastar un rang ampli de recerca.

Les proves d’un professional privat poden ser de força utilitat per als advocats, ja que les investigacions privades són objectives, per la qual cosa s’obtenen força evidències a través de l’observació activa, és a dir, el treball dels detectius privats. Al costat de l’informe/part, també es poden adjuntar i presentar proves en formats diferents, com per exemple, imatges i vídeos que confirmin el que diu aquest informe/part.

Una de les preguntes més freqüents en clients d’un detectiu privat és si poden proporcionar proves per presentar-les davant d’un jutge, la resposta és SI, SÍ PODEN, sempre que compleixin les condicions que la Llei estipula.

INFORME COM A MITJÀ DE PROVA

Recordem que quan s’estableix finalitza una investigació privada, com a resultat, el detectiu haurà de redactar un informe per poder-lo presentar al seu client. Aquest document és el que es pot presentar davant d’un jutge, ja que és un dels mitjans de prova que es permeten durant un procés judicial, segons dicta la Llei d’Enjudiciament Civil.

Es podria dir, que l’informe és el testimoni del detectiu privat sobre els fets ocorreguts en un passat, del qual ha estat testimoni. S’hi relata el que s’ha vist i escoltat durant la investigació amb una ordre seqüencial. També és important que en aquest informe es plasmin qui o qui ha participat durant la investigació privada. Els fets que es descriguin durant l’informe es podran donar suport amb altres fitxers, com per exemple; fotografies, vídeos i més proves que obtingui el detectiu privat durant la investigació.

Recordar que perquè un informe/parteix sigui admès com a prova, haurà de complir unes certes condicions. Algunes d’aquestes condicions són:

-L’informe haurà d’estar elaborat per un professional habilitat, és a dir, aquest s’ha de trobar en possessió de la targeta d’identificació professional (TIP), que atorga la direcció general de la policia.

Si aquest detectiu privat no està habilitat per exercir com a tal, es considera intrusisme laboral, i les proves aportades no tenen cap valor davant un jutge.

-A l’informe hauran d’aparèixer tots els noms de totes les persones que han participat en la investigació. També s’hauran d’expressar els mètodes que s’han fet servir per obtenir així les proves, aquests últims no hauran de vulnerar els drets fonamentals de les persones investigades.

Si l’objecte de la investigació privada són les estafes a internet, haurà d’acudir un pèrit informàtic a declarar davant un jutge durant el judici.

-Si la part contrària impugna l’informe elaborat per un detectiu privat, aquest darrer haurà d’acudir al jutjat a rectificar-lo davant d’un jutge durant el judici.

VALOR DE PROVES EN JUDIIS

Després de fer una investigació privada, el detectiu oferirà un suport litigi, això vol dir que tot el procés estarà dins del marc legal, així com els pèrits estan preparats professionalment per parlar i declarar davant un jutge, i respondre així totes les preguntes que tinguin una relació amb linforme redactat prèviament.

El Tribunal Suprem considera un detectiu privat com un testimoni privilegiat, quan aquest es presenta davant d’un procés judicial, ja que aquest últim és un professional privat que ha rebut l’habilitació (TIP) per fer investigacions i, a més, les proves que presenti davant un judici estaran recolzades per fets verificables.

MARC LEGAL

Dins del marc jurídic estan validades la presentació de proves d’un detectiu privat davant d’un judici. A l’article número 265 de la llei d’Enjudiciament Civil observem com es reconeix l’informe dels professionals privats com una forma específica i diferent de prova testifical. En aquesta Llei però a l’article número 380.0 cita textualment que el reconeixement de l’informe pericial en aquests mateixos, quan continguin conclusions i observacions basades en coneixements tècnics, artístics o pràctics.

Aquesta Llei també indica i descriu com haurà de ser un interrogatori cap a un detectiu privat durant la ratificació de l’informe redactat anteriorment pel mateix. Totes les preguntes s’han de referir als fets que es relaten en aquest informe. El professional privat es presenciarà davant d’un jutge només per parlar dels fets que va veure o que escolto durant la investigació, i que també es troben reflectits a l’informe. Aquest serà imparcial, igual que l’informe, això és el que marca la diferència davant de la resta de testimonis.

PROVES NO VÀLIDES

Com altres professions, els detectius privats s’han d’ajustar al que els permet la Llei, ja que hi ha límits que aquests han de respectar i que si no ho fan, poden rebre una sanció o caure en un delicte.

A continuació explicarem que tres condicions bàsiques són necessàries per no posar en risc la validesa de les proves d’un detectiu privat davant d’un judici:

  • El detectiu privat haurà d’estar habilitat.
  • La persona que contracta un professional privat haurà de tenir un interès legítim perquè s’iniciï la investigació.
  • En cap moment, durant la investigació no es podrà vulnerar els drets fonamentals dels involucrats en aquesta.

Recordem que perquè un detectiu privat estigui habilitat, aquest ha de posseir el TIP, aquesta acreditació indica que aquest és un professional i que disposa de la formació adequada per fer investigacions.